سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالقیوم قلی پوری – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سید شریفی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
یعقوب راعی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
داوود توبه – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی روی عملکرد دانه ۸ رقم گندم مورد کشت در استان اردبیل و ارزیابی آنها از نظر تحمل به خشکی آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه بابلان اردبیل در سال زراعی ۱۳۸۵ اجرا گردید . کرت های اصلی شامل چهار رژیم آبیاری و کرت های فرعی ارقام گندم نان با ارقام آذر ۲، آگوستاو، فینیکان، سرداری، سای سونز، گاسپارد، گاسکوژن و MV17 بودند. نتایج نشان داد که بر اساس شاخص های حساسیت و تحمل به خشکی گروه بندی ژنوتیپ ها، ارقام MV17 و گاسکوژن برای شرایط بدون تنش و تنش اول فصل و رقم گاسپارد فقط برای شرایط بدون تنش مناسب بودند . بر این اساس رقم آذر دو هم برای شرایط بدون تنش و هم برای شرایط تنش کامل و رقم سرداری فقط برای شرایط تنش کامل مناسب تشخیص داده شدند.