سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد عطایی – کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
امیرحسین شیرانی راد – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر‐کرج
آقا رضا فتوحی – رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
حبیب سلیمانی – کارشناس مسئول زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

چکیده:

به منظور ارزیابی تحمل به خشکی ارقام پاییزه کلزا (Brassica napus L) آزمایشی به صورت طرح کرت یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه نحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح نهال وبذر کرج اجراء گردید . که در این طرح ، آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل آبیاری معمول یا آبیاری پس از ٨٠ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A و قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی به بعد و رقم به عنوان عامل فرعی در ١١ سطح شامل ارقام: Modena, Elite, ARC-4, ARC-5, Digger, Milena, Dexter, و Olara, SYN-4, SLM046, Orient بود. در این تحقیق صفاتی نظیر ارتفاع بوته ، تعداد شاخه فرعی در بوته ، تعداد خورجین در بوته ، تعداد دانه در خورجین ، وزن هزاردانه ، عملکرد دانه ، درصد روغن د انه ، عملکرد روغن دانه ، عملکرد بیولو ژیک و شاخص برداشت اندازه گیری گردیدند. نتایج حاصل نشان داد که اثر آبیاری بر تمامی صفات به استثنای درصد روغن دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال ١% معنی دار شد. هم چنین اثررقم بر تمامی صفات به استثنای عملکرد دانه و درصد روغن د انه و شاخص برداشت معنی دار گردید و همچنین اثر متقابل آبیاری و رقم بر صفاتی نظیر تعداد خورجین در بوته معنی دار شد. به طور کلی بیشترین عمل کرد دانه در شرایط آبیاری معمول به ترتیب مربوط به رقم Elite با میانگین ٤٩٢٣ کیلوگرم در هکتار، رقم SYN-4 با میانگین ٤٧٩٨ کیلوگرم در هکتار ، رقم ARC-5 با میانگین ۴۷۷۵ کیلوگرم در هکتار، رقم Modena با میانگین ٤٧١٩ کیلوگرم در هکتار و رقم Dexter با میانگین ٤٥٨٤ کیلوگرم در هکتار بود . اما در شرایط تنش کم آبی، بیشترین عمل کرد دانه به ترتیب مربوط به ارقام Dexter با میانگین ٤١٦٩ کیلوگرم در هکتار ، رقم Modena با میانگین ۴۱۰۰ کیلوگرم در هکتار، رقم Elite با میانگین ٤٠٥٩ کیلوگرم در هکتار، رقم ARC-4 با میانگین ٣٩٥٣ کیلوگرم در هکتار و رقم SLM046 با میانگین ٣٨٢٣ کیلوگرم در هکتار بود . لذا ارقام Elite, Modena و Dexter جزء ارقام برتر در هر دو شرایط آبیاری معمول و قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی به بعد بودند.