سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی سلطانی حویزه – عضوء هئیت علمی کده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
احمد ارزانی – عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان،
سید علی محمد میرمحمدی میبدی – عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان،
طیب ساکی نژاد – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

نیشکر (Saccharum officinarum) یکی از گیاهان قندی مهم است که بخش اصلی شکر مصرفی مردم جهان را تأمین می کند. کشت این گیاه به دلیل افزایش تقاضا برای ش کر و فرآورد ه های جانبی آن در مناطق نیمه گرمسیری خش ک و نیمه خشک از جمله جنوب غربی ایران رو به گسترش بوده است . مطالعه حاضر تحمل به شوری ٨ رقم تجاری و امیدبخش نیش کر د ر مرحله ابتدای رشد رویشی را با استفاده از طرح فاکتوریل در پایه کام ً لا تصادفی با سه تکرار و چهار تیمار شوری با غلظت های صفر، ۰/۲۵، ۰/۵ و ۰/۷۵ درصد نمک طعام در محیط کشت هیدروپونیک ارزیابی نموده است . در این تحقیق شاخص های مختلف تحمل به تنش ، عملکرد وزن خشک، ارتفاع بوته ، سطح برگ ، تعداد پنجه، تعداد برگ سبز و مقدار عناصر کلر، سدیم ، پتاسیم و کلسیم ونسبتهای پتاسیم به سدیم و کلسیم به سدیم اندازه گیری شد . با بررسی شاخص های مختلف تحمل به تنش برای عملکرد وزن خشک ارقام نیشکر و بر اساس شاخص تحمل به تنش (STI) بعنوان بهتر ین شاخص گزینش ژنوتیپ های متحمل به تنش و با عمل کرد بالا مشخص گردید که ژنوتیپ NCO-310 (رقم تجاری ) در تمامی سطوح تنش و رقم CP82-1592 (رقم امیدبخش ) در شدت تنش های متوسط و زیاد پتانسیل تولید ماده خش ک بالا و تحمل زیاد به تنش شوری را دارا بوده اند. ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی همبستگی منفی و معنی داری بین محتوای عناصر کلر (**۰/۶۵-=r) و سدیم (-۰/۶۱-=r) با وزن خشک در ارقام مورد آزمایش را نشان دادند . همچنین ضریب همبستگی منفی بین محتوای سدیم و کلسیم (*۰/۵۱-=r) در ارقام نیشکر مورد مطالعه وجود رابطه آنتاگونیسم بین سدیم و کلسیم در گیاه نیشکر را نشان داد.