سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی گراوندی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه
عزت اله فرشادفر – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه . گروه پژوهشی بیوتکنولوژی مقاومت به خشکی دانشگاه رازی کرمانشاه
دانیال کهریزی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی کرمانشاه . گروه پژوهشی بیوتکنولوژی مقاومت به خشکی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

به منظور شناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی گندم نان آزمایشی با ۲۰ ژنوتیپ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد . عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش، شاخص های تحمل به خشکی، میزان پرولین برگ پرچم، پایداری غشاء سلولی و کلروفیل بر اساس واحد اسپد اندازه گیری شد. محاسبه همبستگی شاخص های تحمل به خشکی با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش نشان داد که شاخص های MP ،STI و GMP برای شناسایی ژنوتیپ های متحمل خشکی مناسب می باشند. از میان صفات فیزیولوژیکی نیز پایداری غشاء سلولی (۰/۰۵>=p) و میزان پرولین در شرایط تنش (۰/۰۱>=p) با شاخص STI دارای همبستگی مثبت بودند . به طور کلی بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه صفات فیزیولوژیک و شاخص های مطالعه شده م ی توان ژنوتیپ های شماره ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۵، و ۱۴ را که از پتانسیل بهتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها برخوردار می باشند، به عنوان ژنوتی پهای متحمل به خشکی در نظر گرفت.