سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهرنوش اسکندری تربقان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد .
علی رضا آستارایی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
ریحانه ایوانی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیع
مرضیه مجاور – کارشناس ارشد حشره شناسی کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

تنش شوری، یکی از مهمترین تنشهای غیرزیستی است که نقش مهمی در کاهش تولید محصولات زراعی در جهان دارد . سمیت آنیونهای کلر و سولفات آب و خاک عامل اصلی کاهش رشد و عملکرد در اکثر گیاهان محسوب میشود . شاخصهای تحمل و حساسیت به کلر و سولفات آب آبیاری و همچنین تأثیر کود کمپوست بر عملکرد گیاه جو به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرارگرفت . شاخصهای کمی مقاومت به تنش از قبیل : میانگین تولید (MP) ، شاخص تحمل (TOL) ، میانگین هندسی (GMP) ، شاخص حساسیت به تنش (SSI) ، نسبت کاهش عملکرد ) ) Yr وشاخص تحمل به تنش (STI) بر اساس عملکرد گیاه در شرایط بدون تنش (YP) و تنش (YS) ، محاسبه شدند . نتایج آزمایش نشان داد شاخصهای STI ، MP و GMP در میان شاخصهای مورد بررسی از همبستگی بالاتری با وزن دانه و وزن زیستتوده گیاه برخوردار بود . همچنین نسبتهای آنیونی ۲ : ۱ و ) ۳ : ۱ کلر به سولفات ) در عملکرد دانه و ۳ : ۱ ، ۲ : ۱ و ۱ : ۲ (کلر به سولفات ) در زیستتوده گیاه بیشترین مقاومت نسبت به تنش شوری را در مقایسه با شرایط مطلوب ایجاد نمودند .