سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیجان بافکار – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
آرش آذری – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

برآورد دقیق میانگین بارندگی در هر منطقه در طراحی پروژه های ابی از اهمیت زیادی برخوردار است که بدین منظور می توان از اطلاعات شبکه های باران سنجی استفاده نمود. هدف از این پژوهش ارزیابی تراکم شبکه های باران سنجی در غرب ایران شامل استانهای کرمانشاه ، ایلام، همدان، کردستان و لرستان می باشد. دراین تحقیق آمار بارندگی متوسط سالیانه در یک دوره آماری ۱۵ ساله برای ۳۰ ایستگاه باران سنجی حوضه های ابخیز مورد اشاره استخراج گردیده است. ضرایب همبستگی (r) ومتوسط خطای استاندارد (SE) برای تمام زوجایستگاههایی که کمتر از ۱۰۰ کیلومتر فاصله و ۲۶۰ متر اختلاف ارتفاع از یکدیگر داشته باشند محاسبه گردیده است . یکتابع پلی نومیال درجه سوم از فاصله درون ایستگاهی بر اساس دو معیار اختلافارتفاع و شیب در این مناطق مورد استفاده قرا رگرفت. طراحی یک شبکه باران سنجی با یک مقدارضریب همبستگی با توجه به مدل بدست امده بارش سالیانه را به خطایی برآورد میکند. در صورت بهکارگیری این ضریب همبستگی تعداد باران سنجهای موردنیاز در منطقه مشخص می شود.