سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامحسین شهیدی – بخش مهندسی گیاهپزشکی و بیو تکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید ب
محمود یگانه – واحد ایمنی، بهداشت و بازرسی فنی،مجتمع مس سرچشمه کرمان
مهدی رضائی زاده – واحد ایمنی، بهداشت و بازرسی فنی،مجتمع مس سرچشمه کرمان
حامد زحمتکش – واحد ایمنی، بهداشت و بازرسی فنی،مجتمع مس سرچشمه کرمان

چکیده:

پوشش گیاهی هر منطقه از نظر تنوع و تراکم میتواند در معیارهای ارزیابی زیست محیطی مو رد اسـتفاده قرارگیـرد . بـه منظـور تهیه یک بانک اطلاعاتی از پوشش و تنوع گیاهی و اندازه گیری پاره ای از عوامـل مـوثر بـر گیاهـان منطقـه ، در چهـار جهـت جغرافیائی، پنج منطقه به مسافتهای یک الی نه کیلومتر از دودکشها و در هر منطقه پنج تکرار و هر تکرار بـه مـساحت ۲۵ متـر مربع، از تپه های مشرف به منطقه کارخانه مجتمع مس سرچشمه تعیین و روی نقشه های هوائی و زمین در دی ماه ۸۵ علامت گذاری شدند . سپس در تکرارهای مذکور پنج شاخص اندازه گیری شد : الف ) مشخصات جغرافیـائی ( طـول، عـرض و ارتفـاع ) بـا استفاده از سیستم GPS ، ب ) فاصله از دود کش ها، ج ) درجه انحراف محل نسبت به باد غالب ، د ) انواع گیاهان منطقه و تـراکم نسبی پوشش گیاهی و ه ) pH خاک در عمق ۲۵ – ۵ سانتیمتری و pH برف مانـده از سـال قبـل در فـروردین ۸۶ . همچنـین در اردیبهشت و خرداد ۶۸ در دوره گلدهی گیاهان، قریب ۰۸ نمونه گیاهی جهت شناسـائی و طبقـه بنـدی علمـی نیـز از منـاطق مذکور تهیه گردید . نتایج اندازه گیری ها تا این زمان عبارت است از : معدل تراکم گیاهی از ۵۸/۴ تا ۱۲۶/۶ بوته در مساحت ۲۵
متر مربع از مناطق پنجگانه تعیین شد . pH خاک در عمـق ۲۵ – ۵ سـانتیمتری از ۵/۷– ۹/۷ و pH بـرف ۸ – ۲/۷مـشخص شد . تا کنون بیش از ۳۰٪ گیاهان جمع آوری شده از نظر علمی شناسائی و طبقه بندی شده اند . با توجه به نتایج این تحقیـق و شرایط اقلیمی منطقه ، پوشش گیاهی منطقه خوب و متنوع ارزیابی میگردد