سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

یدا… سبوحی – دانشیار، دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمدباقر غفرانی – دانشیار، دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
سیداحسان الدین شفیعی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین فاکهی خراسانی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدل عرضة انرژی یک مدل بهینه سازی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی و ابزاری جهت تعیین ترکیب بهینة فنآوری ها و حاملهای انرژی مختلف می باشد که کل هزینه های سرمایه گذاری، تعمیر و نگهداری و عملیاتی سیستم عرضة انرژی در درازمدت را جهت تأمین تقاضای انرژی مفید در کلیة بخشهای اقتصادی حداقل م ی کند. در مقالة حاضر پس از بررسی مبانی نظری مدل عرضة سیستم انرژی، به منظور آزمون مدل و ارائة نتایج حاصل از آن، سیستم عرضة انرژی در استان تهران درنظرگرفته شده است. نتایج حاصل از مدل دربرگیرندة ترکیب بهینة فنآور ی ها و حاملهای انرژی، ظرفیت و جریان بهینه انرژی در سطوح مختلف می باشد که با درنظر گرفتن بخشهای عمدة مصرف کنندة انرژی در استان تهران مشتمل بر خانگی، تجاری، حمل ونقل، صنعت و کشاورزی، ترکیب بهینة حاملهای انرژی و روند آنها در تأمین تقاضای انرژی مفید آنها در درازمدت ارائه میشود.