سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی جمشیدی – کارشناس اداره توسعه مکانیزاسیون استان فارس
نصرت اله خادم الحسینی – استادیار گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمدجعفر بهتاش – مربی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
منصور غنیان – مربی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

از بدو ورود ماشین ها و ادوات دنباله بند به مزارع جهت استفاده بهینه و همگانی از ماشین های کشاورزی اقدام به ارائه راه حلهایی گردیده که براساس آن واحدهای مختلف و متنوع خدمات ماشینی بهوجود آمدها ست چنانچه عملکرد این تشکل ها مورد مطالعه قرارگرفته و نقاط قوت و ضعف آن ها شناسایی و تشکلهای موفق و ناموفق مشخص گردند می توان راه کارهای مناسبی ارائه و بستر لازم را برای توسعه موفقیت آمیز تشکلهای مکانیزاسیون کشاورزی ایجاد نمود این تحقیق جهت دستیابی به اهداف فوق عملکردچهارنوع تشکل تعاونی روستایی تعاونیت ولید شرکت مکانیزاسیون و دانش آموختگان کشاورزی که بیشترین فراوانی را درسطح استان فارس دارندموردمطالعه قرار داده است همچنین برای تعیین میزان موفقیت هریک از این تشکل ها آنها از نظر کسب سود سالیانه سرمایه گذاری سالیانه گستره منطقه فعالیت برنامه ریزی برای آینده و رضایت کشاورزان مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده است.