سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوذر سامانی – دانشیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
اباذر مصطفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز

چکیده:

تغذیه مصنوعی با اهداف مختلفی انجام می شود. اهداف تغذیه مصنوعی کوهنجان، تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی و کنترل سیلاب است. طرح مزبور، به صورت حوضچه ای بوده و روانآب حاصل از باران مستقیماً به حوضچه ها هدایت می شود. در این مقاله، با استفاده از مدل های ریاضی عددی و تحلیلی، به ارزیابی این طرح در جهت تقویت آب زیرزمینی پرداخته شده است. با اعمال استراتژی های مدیریتی مختلف و با توجه به آهنگ نفوذپذیری و ضریب های هیدرولیکی S و K سفره، شرایط بهینه ی تغذیه مصنوعی پیشنهاد شده است. برای طرح اجرا شده با ابعاد کنونی، مدت زمان بهینه تغذیه ۴ ماه با نرخ ۲ است که این زمان، به ۳ ماه برای حوضچه های مربعی قابل کاهش است. نتایج دو مدل عددی و تحلیلی نیز با هم مقایسه شده است.