سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی رضا آستارایی – عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی مشهد
ریحانه ایوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی کرج

چکیده:

نتایج بدست آمده از مقایسه تغذیه گیاه لوبیا چشم بلبلی از طریق محلول پاشی برگی و محیط ریشه در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از تیمارهای آزمایشی ۱- محلول غذایی نیتروژن، ۲-شیرابه زباله شهری، ۳- عصاره کمپوست زباله شهری و ۴- آب مقطر (شاهد) و گلخانه با استفاده از تیمارهای فوق و ۵- تفاله کمپوست زباله شهری (عصاره گیری شده) + ماسه بادی نشان داد که در شرایط آزمایشگاهی بیشترین طول ساقه چه و میانگین وزن تر ساقه چه در تیمار عصاره کمپوست زباله شهری نسبت به شاهد مشاهده شد. نسبت وزن ساقه چه به ریشه چه در عصاره کمپوست زباله شهری معادل ۹۰ درصد و در تیمار شیرابه معادل ۴۵ درصد در مقایسه با شاهد افزایش داشتند. در شرایط گلخانه ارتفاع گیاه در دو تیمار محلول غذایی نیتروژن و تفاله کمپوست زباله شهری حداکثر شد. در خصوص طول ریشه تیمارهای تفاله کمپوست زباله شهری، محلول غذایی نیتروژن و شیرابه مقامهای اول تا سوم را دارا شدند. تیمارهای عصاره کمپوست زباله شهری و شیرابه نسبت به شاهد بیشترین وزن خشک اندامهای هوایی در گلدان را تولید نمودند.