سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش آذرانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده عمران
احمد ابریشم چی – استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده عمران
مسعود تجریشی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده عمران

چکیده:

پدیده گرمایش جهانی در حال وقوع و اقلیم در حال تغییر است . این پدیده بـه علـت افـزایش غلظـت گازهای گلخانه ای در آتمسفر می باشد . یکی از روشـهای بررسـی تغییـرات بـارش و دمـا ، اسـتفاده از داده هـای خروجی مدل های چرخش عمومی است . محدودیت اصلی استفاده از نتایج اقلیمی مدل های چـرخش عمـومی(GCM) این است که دقت تجزیه مکانی آنها مناسـب مـدل هـای هیـدرولوژیکی نیـست و بـرای اسـتفاده درمدل های هیدرولوژیکی نیاز به کوچک مق یاس کردن دارند . روشهای مختلفی برای کوچک مقیاس کـردن و یـا تبدیل خروجی های GCM به متغیرهای سطحی در مقیاس حوضه رودخانه توسعه یافته اند . در این مقالـه ضـمن اشاره به روش های موجود برای کوچک مقیاس کردن داده ها، تغییرات بارش و دما در حوضه آبریـز زاینـده رود با استفاده از کوچک مقیاس کردن به روش آماری مورد بررسی قرار گر فته که در نتیجه انتظار افزایش دما بین ۲ تا۵ درجه در دوره های آینده و همچنین افزایش بارش در ماههای دسامبر و ژانویه، وجود دارد.