سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اکبر فتوحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده فنی ،دانشگاه تهران
محمد مختاری – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حسین نوروزی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مطالعه با استفاده از ترکیب آماری نتایج حاصل از مطالعات وارون سازی لرزه ای با سایر نشانگرهای لرزه ای استخراج شده از اطلاعات لرزه ای دو بعدی و بررسی نتایج آنها با نقاط کنترل کننده واقعی که همان چاه ها هستند، ارتباط منطقی بین خصوصیات لرزه ای واطلاعات پتروفیزیکی (تخلخل) بدست آمد. لذا با استفاده از اطلاعات لرزه ای و نگار چاه ها، وارون سازی لرزه ای اطلاعات دو بعدی محاسبه و آنگاه با استفاده از الگوریتمهای ریاضی، نشانگرهای لرزه ای استخراج گردیدند. سپس با بکار گیری الگوریتم برازش قدم به قدم از میان تعداد زیادی از نشانگرهای لرز های موجود چند نشانگر لرزه ای چندگانه استخراج گردیده و سپس در صورت وجود بیش از یک چاه در منطقه با استفاده از اعتبارسنجی، نشانگرهای بهینه انتخاب شده و در نهایت با استفاده از روشهای درون یابی پیچیده مانند شبکه های عصبی ارتباط بین نگارهای تخلخل چاه ها و نشانگرهای لرز های چند گانه محاسبه شدند و به این ترتیب با اعمال روابط مذکور برروی داده های لرزه ای، پراکندگی تخلخل مخزن در امتداد خط لرزه ای انتخاب شده محاسبه و به تصویر کشیده شد.