سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حجت قربانی واقعی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه تربیت مدر
حسینعلی بهرامی –

چکیده:

یکی از عوامل اصلی وموثر در ایجاد فرسایش خاک ویژگی ذاتی خاک یا فرسایش پذیری می باشد. به طوری که با شناخت و ارزیابی این عامل بهتر می توان از طریق راه کارهای اصولی از زیان های مختلف فرسایش جلوگیری کرد و یا آن را به حداقل ممکن رسانید.
در این مقاله با نمونه برداری از ۳۷۴ نقطه مطالعاتی عامل فرسایش پذیری خاک در دو مدل معادله جهانی هدر رفت خاک (USLE) و مدل تجدید نظر شده معادله جهانی هدر رفت خاک (RUSLE) با فرض ثابت بودن تغییرات عامل فرسایش خاک در واحدزمان در زیر حوزه ماربره از حوزه آبخیز سد دز برآورد گردید و نتایج حاصل در واحد سطح حوزه تعمیم داده شد. نتایج نشان میدهد که تغییرات عامل فرسایش پذیری خاک در یک واحد هیدرولوژیک یکسان در دو مدل اختلاف معنی داری با هم دارند اما زمانی که این داده ها در کل سطح موردمطالعه به صورت وزنی مورد مقایسه قرار گرفتند (T-test ) اختلاف معنی داری مشاهده نشد مقدار این عامل در مدل USLE و RUSLE در کل سطح حوزه به ترتیب برابر ۰/۲۷۴۶ و ۰/۲۸۷۰ گردید.