سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سکینه یگانه – دانشجوی دکترای شیلات، دانشکده مرتع و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و من
بهاره شعبانپور – استادیار، دانشکده مرتع و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
هدایت حسینی – استادیار انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور
محمدرضا ایمانپور – استادیار، دانشکده مرتع و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

در این تحقیق، تغییرات فصلی ترکیب شیمیایی فیله کپور معمولیCyprinus carpio) دریایی و پرورشی مورد بررسی قرار گرفت. پروتئین ، لیپید و رطوبت محتوی فیله در طول سال تعیین شد. لیپید محتوی فیله ماهی پرورشی و دریایی از تابستان تا بهار کاهش می یابد (تابستان ۰/۱۹±۵/۰۹ و۰/۶۱±۳/۷۷ پاییز ۱/۰۳±۳/۸۳ و۱/۴۲±۳/۷۷۵ زمستان ۰/۰۸±۳/۳۶ و ۰/۸۳±۲/۹۶۵ بهار ۰/۵۱±۱/۴۸ و۰/۹۴±۲/۷۵ پروتئین محتوی فیله ماهی پرورشی و دریایی نیز از تابستان تا بهار کاهش می یابد (تابستان۰/۱۳±۱۷/۵۹ و۰/۱۵±۱۸/۲۱ وپاییز ۱/۴۱±۱۵/۶۱ و۰/۷۳±۱۷/۶۶ زمستان ۱/۲۸±۱۶/۲۷ و۰/۴۵±۱۷/۴۳ بهار ۱/۶۴±۱۵/۹۲ و۱/۳۹±۱۷/۸۷ و رطوبت محتوی فیله ماهی پرورشی و دریایی از تابستان تا بهار افزایش می یابد نتایج این مطالعه نشان می دهد که پروتئین و رطوبت محتوای فیله کپور پرورشی در طول سال با همتای دریایی خودتفاوت معنی دار دارد P<0/05 در صورتیکه لیپید فیله در دو گروه پرورشی و وحشی اختلاف معنی داری ندارد ماهی کپور معمولی را می توان از دسته ماهیان با چربی متوسط (Moderately fat دانست.