سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمود مرتضایی – کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مسعود سلطانی محمدی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رفتار دیوار های برشی از پیش آسیب دیده تحت اثر زلزله پرداخته می شود . عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی آ سیب دیده تحت اثر زلزله با دیوار های برشی آسیب ندیده متفاوت می باشد. در این تحقیق سعی شده است با توجه به نتایج تحلیلی دیوارها ی برشی آسیب دیده در اثر زلزله تغییر پارامترهای رفتاری دیوار شامل جابجائی ماندگار بعد از زلزله، عرض ترک های برشی و خمشی و… به صورت کمی و کیفی دسته بندی شده تا بتوان بر مبنای آن مقدار تغییر پارامترهای استاتیکی )کاهش مقدار سختی و مقاومت سازه ( به صورت تقریبی محاسبه شود . در انجام این تحقیق دیوار های برشی با شرایط متفاوت )نسبت ابعادی والمانهای مرزی متفاوت ( تحت اثر بارگذاری اولیه دچار آسیب میشوند سپس تحت اثر بارگذاری ثانویه به روش غیر خطی مورد تحل یل بار افزون قرار می گیرند. جهت بررسی اثر پیش آسیب دیدگی در رفتار المانهای بتن مسلح از روش ترک پخشی چند جهته در تحلیل استفاده شده است . نرم افزار مورد استفاده شده، برنامه اجزاء محدود WCOMD توسعه داده شده در دانشگاه توکیو می باشد.