سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور آذری – دانشیار گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اکبر چمانی – کارشناس بهداشت حرفه‌ای

چکیده:

بخارات حاصل از مایعات برش (فلزکاری) یکی از عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار می‌باشد که تقریباً از تمام فرایندهای نظیر ماشین کاری، برش کاری و پرداخت برای قطعات فلزی به صورت بخارات روغن وارد هوای محیط کار می‌شود. تماس‌های شغلی با مایعات را که باعث ایجاد انواع گوناگونی از سرطان‌ها، بیماری‌های پوستی و تنفسی می‌گردد. در این تحقیق تماس شغلی به بخارات روغن و اثرات آن بر روی سلامتی شاغلین یکی شرکت‌های بزرگ موتور سازی کشور بررسی گردید. جامعه مورد بررسی این طرح پژوهشی ۳۵ نفر کم تماماً ماشین‌ها را به دستگاه تراش کامپیوتری CNC بوده‌اند ضمناً ۲۹ نفر از کارکنان مونتاژ کار که در تماس فعال با بخارات روغن می‌باشد نیز به عنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند. برای تعیین غلظت بخارات روغن موجود در هوای محیط کار، با استفاده از پمپ نمونه‌برداری فردی بخارات فقط بر روی سیستم غشایی جمع‌آوری و سپس نمونه‌ها به روش اسپکتروفتومتر مادون قرمز آنالیز گردید. آزمون اسپیرومتری برای تمامی افراد گروه مورد و شاهد انجام شد. نتایج و بحث: حماسه شغلی اکثر پرستاران بیش از حد استاندارد تماس شوقی در گستره غلظت دی (فرمول در متن اصلی مقاله) میانگین ۸٫۵۱ و انحراف معیار ۲٫۸۰ بود. میانگین پارامترهای تنفسی FVC ، FEV1 و نسبت FEV1/FVC در گروه مورد و شاهد دارای اختلاف معنی دار بودند ( ۰٫۰۵>p ). ضرایب هم‌بستگی پارامترهای تنفسی FVC ، FEV1 و نسبت FEV1/FVC با دوز شغلی (بخارات روغن) معنی‌دار بود ( ۰٫۰۵ >p ) با توجه به نتایج این تحقیق می‌بایست به منظور حفظ سلامت کارکنان اعمال گردد.