سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا سکوتی اسکوئی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان آذربایجان غرب

چکیده:

با ارزیابی اراضی، ضمن شناسایی اراضی بر اساس نوع خاکو تناسب آن برای استفاده های مختلف وضعیت اجرای طرح های مرانی کشاورزی روشنمیگردد. تعیین تناسب اراضی برای بهرهوریهای خاص، یکی از ابزارهایمدیریت اراضی محسوب میگردد که ضمن برنامه ریزی برای افزایش تولید، استفاده پایدار از اراضی را ممکن می سازد مقاله حاضر نتیجه مطالعات تعیین تناسب کیفی و کمی اراضی بخه روش فائم می باشد که با بررسیهای فیزیکی و اجتماعی – اقتصادی برای استفاده پایدار از اراضی در شهرستان پیرانشهر، استان آذربایجان غربی صورت پذیرفته است. در این بررسی مطالعات خاکشناسینیمه تفصیلی انجام و اطلاعات اجتماعی – اقتصادی مورد نیاز هم جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . سپس تناسب کیفی (فیزیکی) و کمی (اقتصادی) اراضی برای محصولات مورد نظر تعیین گردد. نتایج بدست امدهنشان دادکه بخش بزرگی از مساحت منطقه دارای تناسب کم برای زراعتهای چغندرقند و یونجه می باشد. درحالیکه بیشتر واحدهای نقشه از تناسب متوسطی برای کشت گندم برخوردار است. این نتایجحاکی است که در شرایط فعلی بهره وریهای رایج منجر به تخریباراضی خواهد شد و باید اقدامات مدیریتی درجهت اصلاح ترکیب ونحوه کشت در اراضی صورت گیرد.