سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر سهرابی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
جهانگرد محمدی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

صــرفنظر از روش مــورد اســتفاده بــرای ارزیــابی اراضــی، نتیجــه نهـایی فراینــد ارزیــابی معمــولا به صورت نقشه ای که تناسب واحــدهای مختلــف اراضــی را بــرای تولیــد محصــول مــــــــعینی نشان می دهد، ارائـه مـی گـردد. ایـن کـلاس هـای تناسـب اراضـیبصورت گـروه هـای کـا ملا مجـزا و گسسـته تعریـف شـده و توسـط حـدود مشـخص و ثــابتی از یکـدیگر منفـک مــی شـوند. بطـور مثــال اراضی خیلی مناسب، نسـبت کلاسا مناسـب و یـا کـلاس اراضـی بـا تناســب بـــحرانی . بــدین ترتیــب واحــد هــای اراضــی کــه دارای تناســب بینــابین باشــند، تنهــا و تنهــا مــی تواننــد مشخصــات یکــی از کلاس های از پـیش تعریـف شـده تناسـب اراضـی را اختیـار نماینـد. چنــین تقســیم بنــدی صــلب و بــدون انعطــاف قــادر بــه نشــان دادن واقعیــت پیوســته اراضــی و تغییــرات فضــایی تــدریجی خصوصــیات آنها نمـی باشـد. بنـابراین اسـتفاده از یـک مـدل پیوسـته ویـا فـازی جهــت توصــیف تناســـب اراضــی جـــایگزین مناســبی در چنـــین
شرایطی خواهد بود (۲) بـا ملحـوظ داشـ تن درجـات تناسـب اراضـی بعنـــوان یـــک متغیـــر ناحیـــه ای امکـــان بکـــارگیری مجموعـــهروش هــای زمــین آمــاری کــه اصــطلاحأژئـــــواستاتیستیک نامیــده می شود فـراهم مـی آیـد (۴) هـدف از مقالـه حاضـر تعیـین تناسـب اراضــی بــرای چغندرقنــد بــا اســتفاده از مــدل پیوســته فــازی و تخمینگر کریجینگ در منطقه سیلاخور استان لرستان است