سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرخ غنی شایسته – مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
نادر قائمیان – مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی

چکیده:

در این تحقیق ۹۰۰ هکتار از اراضی واقع در ۲۰ کیلومتری جنوب شهرارومیهدر استان اذربایجانغربی مورد ارزیابی تناسب اراضی برای محصولات گندم، چغندرقند قرار گرفت. بامطالعه روشهای موجود ارزیابی تناسب اراضی و با توجه به اطلاعات موجود، روش پارامتریک برای مطالعه انتخاب گردید. بر اساس مطالعات خاکشناسی نیمه تفضیلی موجود چهار فامیل خاکدر دو واحد فیزیوگرافی و زهکشیو … تعیین گردید. برای تعیین مشخصات اقلیمی از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ارومیه استفاده شد. دو محصول اصلی گندم، چغندرقند بر اساس سطح زیر کشت و میزان عملکرد بعنوانایتفاده های عمده در زراعت آبی انتخاب و با مقایسه نیازهای آنهابا خصوصیات اراضی، کلاسهای تناسب برای هر یک از آنها تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مهمترین خصوصیات محدود کننده اراضی توپوگرافی می باشد. در محدوده مورد مطالعه کلاسهای اقلیمی برای گندم و چغندرقند مناسب تعیین گردید. تجزیه داده های بارندگی و اخر نوامبر (دهه آخر آبان) شروع و در دهه دوم جولای (دهه سوم تیرماه) خاتمه می یابد. کلاسهای تناسب (S1) تبخیرو تعریق نشان میدهد که طول دوره رشد حدود ۱۱۲ روز بوده و از دهه اراضی در تمام فامیلهای خاک مورد مطالعهبرای دومحصول یکسان بوده و در فامیلهای خاک ۳، ۵ و ۱۱ متناسب و در فامیل خاک ۲ نسبتا متناسب با محدودیت توپوگرافی بدست امد.