سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالعلی شهرام – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
عباسعلی دماوندی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
احمد لندی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تاکنون روش های ارزیابی زیادی که اکثرا به صورت کیفی می باشند، تهیه و به روی اراضی اعمال گردیده است . ولی ارزیابی تناسب اراضی به روش فائو، با استفاده از خصوصیات اراضی و تطبیق آنها با جداول نیازهای گیاهی صورت گرفته که قادر به بررسی تناسب اقتصادی نیز می باشد (۷) اصولا هدف اصلی تناسب اراضی استفاده بهینه از منابع با بررسی خصوصیات اراضی است تا بدون تخریب منابع خاک حداکثر در آمد حاصل شود (۳) محققین ابراز می دارند که با توجه به صحت و مزایای بیشتر روش پارامتریک بهتر است که نتیجه گیری به این روش انجام یابد (۱)
روش پارامتری از نوع ریشه دوم نتایج واقعی تری نسبت به روش پارامتری از نوع استوری ارائه می کند (۵) همچنین با شرائط عینی منطقه مورد مطالعه همبستگی بیشتری دارد .