سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهرداد احمدی – عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
علی ابطحی – عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

از عوامل مهم رشد و بالندگی و توسعه هر کشور برخورداری آن کشـور از منابع انسانی کارآمد و منا بع تولید می باشد . خوشبختانه ایران سرشـار از انواع موهبـت هـای الهـی و بـه خصـوص نیـروی انسـانی جـوان و متخصص ومنابع تولید مناسب در زیر بخش کشاورزی ( شرایط اقلیمی متفاوت و منابع خاک با استعداد بالقوه فراوان ) مـی باشـد کـه ایجـاب می نماید به منظور استفاده بهینه از این من ابع گام های مؤثری بر اساس استانداردهای علمی برداشته شود . در خصوص ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت و توسعه گیاهان زراعی مطالعات مشابهی در هاوایی، کالیفرنیا، برزیل، زلانـدنو و مـالزی در سال ۱۹۸۳ در رواندا در سال ۱۹۹۷ و در استرالیا در سال ۱۹۹۸ انجـام گرفته است (۴) در ایران نیز مطالعات ارزیابی تناسب اراضی جهـت گیاهـان زراعـی در منطقه پیرانشهر استان آذربایجان غربی (۳) در منطقه جنـوب ارومیـه، دشــت خــاوه نورآبــاد اســتان لرســتان شــهرکرد و گرگــان (۴) منطقــه فلاورجان اصفهان (۶) دشت های خـرم بیـد، بیضـاء و قیـر و کـارزین استان فارس (۲) توسط محققین مختلف انجام شده است .