سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شاهرخ فاتحی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا
جلال قادری – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا
سیدعلیرضا سیدجلالی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا

چکیده:

ذرت با سطح زیر کشت ۴۵۰۰۰ هکتار دومین محصول زراعی آبی است که در استان کرمانشاه کشت میشود . در این میان دشتکرمانشاه بعلت وجود منابع آب زیرزمینی و سطحی زیاد از مناطق مهم کشت این محصول میباشدبه منظور شناخت بیشتر محدودیت های اقلیم، خاک و توپوگرافی و تعیین مناسبترین واحد های اراضی این دشت برای محصول ذرت، ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از روش پیشنهادی سایز ( پارامتریک ریشه دوم ) انجام گرفت . همچنین با استفاده از مدل رشد فائو، پتانسیل تولید ذرت در منطقه بر اساس داده های اقلیمی برآورد گردید