سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی زین الدینی – عضو هیات علمی بخش خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محمدحسن مسیح آبادی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران ( تهران، موسسه تحقیقات خاک و

چکیده:

نتایج حاصـل از مطالعـات خاکشناسـی در صـورتی مـی توانـد جنبـه کاربردی داشته باشد که ارتباط آنها با تولید محصول مشخص گـردد و این امر با مطالعات تناسب اراضی که عوامل مختل ف خـاک و اقلـیم را با نیازهای گیاهی و اقلیمی محصـولات مـوردنظر مقایسـه مـی نمایـد ، امکان پذیر است . چنانچه اراضی مطـابق بـا اسـتعداد و از اقلـیم هـای مختلف براساس شرایط آن استفاده شود، می توان محصـول مناسـب را بدون ایجاد اثرات مخرب در منابع تولید بدست آورد . مطالعات تناسـ ب اراضی بر مبنای روش فائو و با استفاده از خصوصیات اراضی و تطبیـق آنها با جداول نیازهای گیاهی و تعدیل و تصحیح با شرایط منطقه مورد مطالعه انجام می شود . این طبقه بندی بصورت کیفی و کمی می باشد که مطالعات کمی با در نظر گرفتن وضعیت در آمد – هزینه مـی تواننـد صحت و سقم نتایج کیفی را مشخص نمای ند . تا کنون بـر اسـاس ایـن روش ( فــائو ) ۱۹۷۶ مطالعــات ارزیــابی نســبتا زیــادی در کشــورهای مختلف از جمله ایران انجام شده است ۵] و [.۸ عمـده مطالعـات انجـام شده بصورت کیفی بوده و معمولا محصولات زراعی مورد بررسی قـرار گرفته اند و اکثراً از مشخصا ت اراضی استفاده شده است که این مـوارد از جمله نواقص مهم مطالعات تناسب اراضـی مـی باشـ ند و اسـتفاده از نتایج حاصله را توسط کاربران با مشکل مواجه ساخته است . در اسـتان کرمان نیز مطالعات کیفی و کمی در مناطق بردسیر، نگار و بم بر روی
محصولات مهم زراعی انجام شده است [۱ ، ۲ و ۳] بررسی نتـایج نسـبتا رضایت بخش می باشد . این مطالعـه در منطقـه تحـت خواجـه دشـت ارزوئیه با مساحت ۲۱۳۳ هکتار که عمومـا تحـت کشـت محصـولات زراعی می باشد انجام شده است .