سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید سعادت – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمود سمر – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
مهدی همایی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
رسول میرخانی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شوری از عوامل مهم محدود کننده رشد گیاهان در بسیاری از مناطق جهان می باشد . شوری هم باعث کاهش رشد و هم فتوسنتز خالص در گیاه می شود (۳) روش مستقیم بررسی اثر شوری بر ماده سازی گیاه، شامل کشت در شوری های مختلف و اندازه گیری ماده خشک تولیدی، گران قیمت و وقت گیر می باشد . به همین علت، پژوهشگران به دنبال روش های غیرمستقیم و بر مبنای پاسخ های فیزیولوژیک گیاه به شوری می باشند . استفاده از شاخص ها فتوسنتز برای تشخیص تنش شوری در گیاهان امکان پذیر می باشد . به عنوان مثال تغییرات نسبت فلوریسنس متغیر به حد اکثر در کلروفیل، بر اثر اعمال تنش شوری در مواردی گزارش شده است . تنش شوری ( کلرید سدیم ) در گیاه نخود باعث کاهش نسبت فلوریسنس متغیر به حد اکثر گردیده است (۵) اما تنش شوری در گیاه ذرت کاهشی در نسبت فلوریسنس متغیر به حد اکثر پدید نیاورده است (۴) در صورتی که بتوان از نسبت فلوریسنس متغیر به حداکثر کلروفیل، به عنوان وسیله ای برای ارزیابی اثر تنش شوری بر ماده سازی استفاده کرد، می توان با صرف وقت و هزینة کمتر، اقدام به جداسازی ارقام و لاین های مقاوم به شوری نمود . گندم از گیاهان مهم زراعی کشور می باشد و از موارد مهم محدود کنندة رشد و تولید آن، شوری خاک و آب می باشد . در آزمایش حاضر، تأثیر سطوح مختلف شوری بر نسبت فلوریسنس متغیر به حداکثر در کلروفیل برگ گندم رقم روشن در گلخانه بررسی شده است .