سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان صفری – کارشناس ارشد سازه های دریایی دانشگاه هرمزگان
بهروز گتمیری – استاد دانشکدة فنی دانشگاه تهران عضو هیئت علمی دانشگاه پونزو شوسه فرا

چکیده:

در سالهای اخیر پدیده اثر متقابل موج – سازه – بستر دریا توجه زیادی از مهندسین سواحل و ژئوتکنیک دریایی را به خود جلب کرده است و مطالعات فراوانی بر روی توزیع فشار حفره ای در یک بستر متخلخل، تحت اثر امواج دریا انجام شده است و چندین مدل تحلیلی مختلف بوسیلة محققان ارائه شده است. به طور کلی زمانیکه امواج ثقلی منتشر می شوند، فشارهای دینامیکی قابل ملاحظه ای بر کف دریا اعمال می کنند که این نوسانات فشار باعث تغییرات فشار آب حفره ای وتنش های موثر در داخل بستر میشوند وقتیکه این فشار آب حفره ای افزایش می یابد تنش مؤثر در خاک کاهش یافته که این امر باعث بروز ناپایداری خواهد شد . مطالعات فراوانی بر روی فشار حفره ای در یک بستر متخلخل ، تحت اثر امواج دریا انجام شده است . تئوری های اولیه براساس فرضیات آب حفره ای تراکم ناپذیر ، اسکلت خاک صلب و کاربرد قانون دارسی استوار بوده اند . در این تحقیق که ب راساس یک مدل تحلیلی است، بستر دریا را دریک محیط صلب، هموژن غیر اشباع، غیر ایزوتروپ هیدرولیکی و ضخامت محدود فرض میگردد همچنین اسکلت خاک و سیال منفذی تراکم پذیر می باشند . جریان در بستر دریا نیز از قانون دارسی پیروی می کند با استفاده از این فرضیات، به بررسی توزیع فشار آب حفره ای و تنشهای موثر ناشی از موج در اطراف یک لولة مدفون می پردازیم