سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدیه مطلبی نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات
محمد رضا نقوی – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
منصوره کشاورزی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقاتاصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

در این تحقیق ۲۵ نمونه گندم تتراپلویید وحشی Ae. triuncialis بومی ایران باژنوم UUCC که از نواحی مختلف ایران جمع آوری شدند از نظر گلوتنین های با وزن مولکولی بالا مورد بررسی قرار گرفتند. داده های به دست آمده از تنوع کم وبسیار پایین باند ها در بین نمونه ها حکایت داشتند. همچنین باندهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا در نمونه های مختلف ژنوم های Ae. umbellulata (UU) ، Ae. taucchi (DD)،Ae. triuncialis (UUCC) و Ae. Caudata (CC بررسی شدند. نتایج نشان داد که باند های گلوتنین Ae. triuncialis از دو والد Ae. caudata و Ae. umbellulata ناشی شده اند که خود تاییدی بر داده های سیتوژنتیکی و مولکولی در خصوص ارتباط بین این سه ژنوم می باشد.