سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا بیابانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
حسن پاک نیت – دانشیار اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
روح اله نادری خراجی – دانشجوی دکترای زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ، تجزیه خوشه ای و الکتروفورز پروتئین کل د انه ژنوتیپ های مختلف کنجد تعداد ۱۵ ژنوتیپ کنجد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مورد آزمایش قرار گرفت . ژل ها ی حاصل از الکتروفورز پروتئین های کل دانه به دو طریق رنگ آمیزی شد. در روش کوماسی بلو تمام ژنوتیپ ها ۵ باند ایجاد کردند، ۲ باند قوی و ضخیم و ۳ باند باقی مانده ضعیف تر از بقیه بود . بر اساس این روش باند های چند شکلی خاصی دیده نشد . به دلیل عدم پلی مورفیسم در بین باندها و همچنین تعداد کم باند ها از روش نیترات نقره برای رنگ آمیزی ژل ها استفاده شد . در این روش ۳۲ باند شناسایی شد . که باندهای شماره ۵، ۸، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ دارای بیشترین تنوع در بین ژنوتیپ ها بود . با استفاده از مارکر استاندارد، باندها در بین وزن های مولکولی ۲۵ تا ۶۰ کیلو دالتون تشخیص داده شدند . با استفاده از وجود و عدم وجود باندها در تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ ها به ۶ گروه مجزا تفکیک شدند که شباهت بین اعضا در گروه اول ۵۷ %، در گروه دوم در حدود ۶۰ %، در گروهای پنجم و ششم ۱۰۰ % بود. شباهت کل گروه ها ۱۴/۸۱ درصد بود.