سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیامک غفاری پور – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، ایرانشهر
محسن اسماعیل زاده – عضو هیات علمی بخش غلات، موسسه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر، کرج
براتعلی سیاه سر – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زابل
احمد مهربان – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

این تحقیق بر روی ۱۶۹ لاین مواد انتخابی بین المللی و لاین های خالص ایستگاه های اقلیم گرم جنوب شرقی ایران در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در قالب طرح آگمنت انجام شد . صفات مهم زراعی، عملکرد و عکس العمل به بیماری ها مورد ارزیابی قرار گرفتند . میزان تنوع بین لاین ها با استفاده از روش های چند متغیره، مطالعه شد . رابطه خطی بین متغیرها توسط ضرایب همبستگی ساده صفات محاسبه شدند . تجزیه به عامل ها به منظور کاهش ابعاد داده ها با استفاده از ماتریس همبستگی انجام شد. بر اساس تجزیه عاملی، سه عامل استخراج گردید . تجزیه کلاستر به روش Ward، ۱۶۹ لاین را در سه گر وه طبقه بندی نمود و تجزیه واریانس یک طرفه تفاوت معنی داری را در بین سه گروه نشان داد . افراد موجود در کلاستر ۱ با افراد موجود در کلاستر ۳ بیشترینفاصله ژنتیکی را داشتند بنابراین در برنامه های دورگ گیری می توان ژنوتی پ های این دو کلاستر را به عنوان والدین بر ای حصول حداکثر تغیرات ژنتیکی انتخاب نمود.