سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا بیابانی خانکهدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
حسن پاک نیت – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف کنجد تعداد ١٥ ژنوتیپ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانش کده کشاورزی دانشگاه شیراز در تابستان و پاییز ١٣٨٣ مورد آزمایش قرار گرفتند . با توجه به ضرایب همبستگی بین تمامی صفات مشخص شد که همبستگی مثبت و معنی داری بین عمل کرد دانه و صفات تعداد کپسول در ساقه اصلی (۰/۰۵>p و ۰/۵۵۹=r) رسیدگی فیزیولوژیکی گیاه( ۰/۰۱>p و ۰/۶۱۱=r)، طول گل آذین ساقه (۰/۰۱>p و ۰/۶۵۳=r)، ارتفاع بوته (۰/۰۱>p و ۰/۶۳۹=r)، شاخص برداشت (۰/۰۱>p و ۰/۶۵۳=r) وجود دارد، اما همبستگی منفی و معنی داری با درصد روغن بذر وجود داشت (۰/۰۱>p و ۰/۷۹۲-=r). همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین طول گل آذین ساقه و تعداد کپسول در ساقه اصلی (۰/۰۱>p و ۰/۸۲۳=r) دیده شد ، اما همبستگی منفی و معنی داری بین تعداد روز تا رسیدگی و تغداد روز تا ۵۰% گلدهی وجود داشت (۰/۰۱>p و ۰/۵۹-=r). گروه بندی ژنوتیپ ها ی مورد بررسی بر اساس صفات اندازه گیری شده با بیشترین شباهت ، ژنوتیپ ها را به ٩ گروه مجزا تفکیک نمود.