سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزانه شریعتی – گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
مصطفی ولی زاده – گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
نرگس یاسین زاده نوبری – گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
مهدی مهیجی – گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط میان عملکرد دانه و صفات دیگر، تعداد ۲۰ ژنوتیپ لوبیا قرمز در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز در قالب طرح کاملاً تصادفی مطالعه شد و با استفاده از صفات زراعی و پروتئین های ذخیرهای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلافهای معنیداری از نظر صفات مورد مطالعه بین ژنوتیپ ها وجود دارد . نتایج همبستگی ساده و رگرسیون چند گانه نشان داد که تعداد نیام در بوته، وزن صد دانه و تعداد دانه در نیام به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه تک بوته دارا هستند. تجزیه خوشهای بر اساس صفات زراعی و نشانگرهای پروتئینی، ژنوتیپها را به دو گروه تقسیم کرد. لکن دندروگرامهای مربوطه مطابقت خوبی نشان ندادند.