سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا صمیمی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی حق نظری – پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه زنجان
جواد نجفی – پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه زنجان
محسن مرادی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

چکیده:

برای مطالعه تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم نخودفرنگی (P.Sativum L.)، تعداد ۶۱ نمونه ژرم پلاسم با استفاده از ۱۰ جفت آغازگر تکثیر کننده جایگاه ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها متعلق به ۴ کشور آلمان، روسیه، لهستان و ایران بودند. در مجموع ۵۰ آلل در کل جمعیت شناسایی گردید. بیشترین تعداد آلل ها در جایگاه PSBLOXB-1 یعنی ۹ آلل و بیشترین تنوع ژنی (۸۵%) در جایگاه PEACPLHPPS به دست آمد. میزان اطلاع حاصل از چندشکلی و احتمال همسانی، تنوع ژنی و تعداد آلل های به دست آمده نشان داد که جایگاه های SSR که عمدتاً موتیف های دی نوکلئوتیدی AT را شامل می شوند ابزارهای قدرتمندی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی می باشند. تجزیه خوشه ای و تجزیه به محورهای اصلی سه کشور آلمان، روسیه و لهستان را در یک گروه و کشور ایران را در گروه جداگانه ای قرار داد. تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که جزء واریانس بین جمعیت ها (۵/۱۵%) در مقایسه با جزء واریانس درون جمعیت (۹۴/۸۵%) معنی دار نمی باشد.