سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا بیابانی خانکهدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
حسن پاک نیت – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ا لکتروفورز پروتئین کل دانه ژنوتیپ های مختلف کنجد تعداد ١٥ ژنوتیپ کنجد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار در مزرعه تحقیقاتی د انشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال ١٣٨٣ مورد آزمایش قرار گرفتند . الکتروفورز پروتئین های کل دانه ژنوتیپ های مختلف کنجد ٣٢ باند را مشخص نمود که باندهای شماره ۵، ۸، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ بیشترین تنوع را در بین ژنوتیپ ها داشت. باندها در وزن های مولکولی ٢٥ تا ٦٠ کیلو دالتون تشخیص داده شدند . با استفاده از وجود و عدم وجود باندها در تجزیه کلاستر، ژنوتیپ ها به ٦ گروه مجزا تفکیک شدند که شباهت کل گروه ها ۱۴/۸۱ درصد بود.