سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – مدیر گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگ
محبوبه کیانی هرچگانی – دانشیار ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازن
پری سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تر
محبوبه علافی بادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تر

چکیده:

یکی از الزامات مدیریت و برنامه ریزی جامع حوزه های آبخیز درک فرایندهای فرسایش و میزان تولید رسوب و طبعا مدل سازی روابط مزبور می باشد. بنابراین تهیه و یا شناسایی روش های مناسب تخمین و پیش بینی رسوب رگبارها در حوزه های آبخیز کشور میتواند راه گشای حل بسیاری از مشکلات حاکم بر آن ها باشد. تحقیق حاضر در صدد ارزیابی توانایی مدل EUSLE برای برآورد رسوب ناشی از رگبارها درحوزه آبخیز زرین درخت واقع در استان چهارمحال و بختیاری بامساحت ۳۹۵ کیلومتر مربع بوده است. برای انجام این تحقیق مبادرت به نمونه برداری متمادی از شش رگبار منفرد و تعیین رسوب تولیدی ناشی از انها گردید. سپس متغیرهای ورودی مورد نیاز اجرای مدل شامل عمق بارندگی،حداکثر شدت سی دقیقه ای و حداکثر شدت بارش به عنوان عوامل اصلی فرسایندگی مدل مذکور و همچنین عوامل مدل اصلی جهانی فرسایش خاک برای رگبارهای مورد بررسی محاسبه و تخمین های حاصل ازکاربرد مدل به دست امد. تحلیل نتایج بدست آمده دلالت بر تخمین رسوب رگبارها در حد چندین ده برابر کم تر توسط مدل دارد. لذا با توجه به عدم ارتباط معنی دار اشکال مختلف تخمین های حاصل بامقادیر مشاهده ای، واسنجی مدل مذکور، به منظور دستیابی به مقادیر قابل قبل رسوب رگبارها در حوزه آبخیز مورد مطالعه میسر نشد.