سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرداد رئیسی دهکردی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانیک
علی باخرد – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق جریان سیال مغشوش درون یک کانال دو بعدی که دیواره بالا ئی آن صاف و دیواره پـا ئینی آن مـوج دار است با استفاده از روش عددی حجم محدود و الگوریتم سیمپل در سیستم مختصات منحنی الخط غیرمتعامـد مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه است . جریان بررسی شده در این تحقیق مدل ساده ای از بسیاری از جریان های پیچیده در طبیعت و مهندسـی نظیـر تشـکیل امـواجریـا ، تشکیل تپه های شنی در بیابان توسط باد و تاثیر زبری سطح در کاهش نیروی پسا و افزایش ضریب انتقال حرارت می باشد . در این تحقیق، به منظور مدل سازی جریان از مدل های اغتشاش k−ε خطی و غیر خطی عدد رینولدز پا ئین استفاده شده و نتایج حاصـل بـرای میـدان سرعت متوسط و نوسانی با داده های DNS مقایسه گردیده است . همچنین تاثیرات اصلاحات اخیر کرفت و همکـار ان ] [ ۱ بـر روی مـدلk−ε غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل نشان می دهند که مدل های اغتشاش بکار گرفته شـده در ایـن تحقیـق قـادرمی باشند با موفقیت نسبی میدان سرعت متوسط را پیش بینی نمایند . همانطور که انتظار مـی رود مـدل k−ε غیرخطـی نسـبت بـه مـدل k−εخطی، میدان سرعت نوسانی را دقیق تر پیش بینی می نماید .