سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

گیتی صلاحی اصفهانی – استاد یار گروه جغرافیا – دانشگاه پیام نور – مرکز ساوه
منصور شیرمرد – مدرس گروه اقتصاد کشاورزی – دانشگاه پیام نور – مرکز ساوه
سید مهدی طالبی – مدرس گروه زیست شناسی – دانشگاه پیام نور – مرکز ساوه

چکیده:

آمایش جغرافیایی سرزمین درواقع شامل اقدامات مطالعاتی ساماندهی، نظام بخشی به فضای طبیعی اقتصادی واجتماعی منطقه بر اساس جهت گیری توسعه منطقه در قالب برنامه ریزیهای تلفیقی با تاکید بر توانها ، توانا ئیها ومحدودیتهای منطقه ای در برنامه هماهنگ وبلند مدت است . این رویکرد تعامل بین سه عنصر انسان ، فضا ومحیط فعالیت وچیدمان منطقی فعالیتها در عرصه جغرافیایی سرزمین را فراهم می آورد وتوزیع متناسب جمعیت وفعالیتها در پهنه سرزمین با هدف استفاده کارآمد از قابلیتهای منطقه می باشد. در این مقاله سعی شده است که ضمن ارائه سابقه آمایش جغرافیایی سرزمین ، شهر صنعتی کاوه ، بزرگترین شهر صنعتی ایران وخاورمیانه (در فاصله ۱۱۰ کیلومتری تهران ) وفرایندهای منطقی برنامه ریزی در ارتباط با سطوح مختلف جغرافیایی و بالاخص جغرافیای منطقه بررسی گردد وچالشهای پیش روی آن با ارائه راهکار مناسب به رشته تحریر در آید. روش بررسی توصیفی – پیمایشی وبر اساس اسناد ومدارک کتابخانه ای ، سایتهای اینترنتی وبازدید ومشاهدات محلی بوده است.