سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نعمت اله خراسانی – استاد گروه محیط زیست و شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
حسن کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
جهانگیر جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مجتبی قندالی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) مناسب ترین سامانه برای ارزیابی سرزمین می باشد. این تحقیق با هدف تعیین توان اکولوژیکی حوزه ی آبریز قیدار به منظور استقرار کاربری کشاورزی به انجام رسید. قیدار مرکز شهرستان خدابنده، واقع در استان زنجان می باشد منطقه ی مورد مطالعه در جنوب غرب شهرستان ابهر و جنوب شرق شهرستان قیدار قرار دارد و حوضه ی آبریز رودخانه ی خررود را در بر می گیرد در گام نخست منابع اکولوژیکی شناسایی شد که منجر به تهیه ی نقشه های منابع اکولوژیکی پایدار و ناپایدار گردید. در گام بعدی با روی هم گذاری نقشه ها، نقشه ی یگان محیط زیستی تهیه گردید و سپس با تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها در محیط نرم افزاری ArcGIS نقشه ی پهنه های مناسب برای کاربری کشاورزی به دست آمد. ازکل این آبریز به مساحت ۲۴۶۰ کیلومتر مربع، ۲۷درصد منطقه دارای توان عالی برای کشاورزی است، ۴۱درصد دارای توان خوب (طبقه ۲) و مابقی منطقه دارا توان متوسط و ضعیف است. یافته ها حاکی از این است که این آبریز به طور کلی از نظر کشاورزی، دارای توان عالی است و باید امکانات مناسب به منظور توسعه ی کشاورزی در این منطقه توسعه یابد.