سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اردوان قربانی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد نامدار – کارشناس ارشد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
حمید الیاسی بروجنی – کارشناس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
فروع الدین زرگرزاده – هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق حوضه آبخیز زیلبر چای آذربایجان شرقی – غربی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی از نظر توان اکولوژیکی کاربری دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. نقشه شیب از مدل رقومی ارتفاع و نقشه کاربری دیم از تصاویر ماهواره ای لندست و کار میدانی تهیه شد. ارزیابی با در نظر گرفتن مدل اکولوژیکی کاربری کشاورزی – مرتع داری ایران تنها با در نظر گرفتن عامل شیب انجام گردید . ماهیت کار تفکیک پتانسیل و محدود یت کاربری دیم بود . نتایج نشان داد : تفکیک اراضی زراعی از مراتع با توجه به مقیاس، ابزار کار و سطوح اراضی زراعی دیم با مشکل مواجه بوده و لذا اراضی دیم و مرتع به صورت کمپلکس نقشه سازی شد . حدود ۵۵۵۵ هکتار از اراضی دیم فعلی در شیب بالاتر از ۱۲ درصد گسترش دارد که حدود ۲۳۵۲ هکتار در شیب های بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و ۳۲۰۳ هکتار در شیب های بین ۱۲ تا ۲۰ درصد گسترش دارد . از نظر توان اکولوژیکی این اراضی باید به کاربری غیر از دیم کاری اختصاص داشته باشد.