سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی خرم – دانشجوی دوره دکتری – گروه مدیریت محیط زیست – دانشکده محیط زیست – دانشگاه آ
محمود شریعت – استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
عادل آذر – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ا GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی ترکیبی از داده های زمین مرجع و سخت افزار کامپیوتر و نرم افزار مورد استفاده و کاربر توانمندی است که بتواند با بکارگیری داده ها به همراه فناوری فوق به تحلیل مسائل بپردازد. کاربر GIS عموما شامل ذخیره سازی و تجریه تحلیل جامع اطلاعات بر پایه نقشه های جغرافیایی می باشد. با توجه به توانایی های GIS در ترکیب کردن داده های زمین مرجع و نیز با توجه به امکان انجام آنالیزهای پیچیده مربوط به داده های مکانی و غیر مکانی بنابراین GIS به عنوان بهترین وسیله ارزیابی اکولوژی شناخته می شود. در این تحقیق ابتدا به معرفی مدل مخدوم پرداخته و سپس استعدادها و توانایی های استان برای انجام فعالیت های آبزی پروری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور ارزیابی توان اکولوزیکی از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با مقیاس ۱/۲۵۰۰۰۰ استفاده شد. در این تحقیق نرم افزار Arcview (نگارش a2.3) با سیستم تصویر UTM مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای انجام این ارزیابی از روش روی هم گذاری نقشه ها استفاده شد. با توجه اینکه در این تحقیق از مدل مخدوم استفاده شده و تجزیه تحلیل داده ها در این مدل از روش تجزیه تحلیل سیستمی صورت می گیرد لذا مناطق زیست محیطی متعددی بر روی نقشه پدید آمد که هر کدام دارای یک اکوسیستم خرد بوده و دارای توا ن اکولوژیکی خاصی می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده ، مناطقی از استان که از قابلیت وتوان اکولوژیکی لازم جهت انجام فعالیت های آبزی پروری برخوردا هستند روی نقشه نشان داده شد است و این معادل ۱۳/۱ درصد از مساحت استان بدست آمد . نتیج بدست آمده از این تحقیق نشان داد توان سرزمین استان همدان برای انجام فعالیت های کشاورزی محدودیت دارد و لازم است این محدودیت ها مورد توجه واقع شود و برنامه ریزی توسعه کشاورزی استان مبتنی بر این محدودیت ها صورت گیرد.