سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شمس الله عسگری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
محمدرضا جعفری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
محمدرضا ثروتی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
احمد حسینی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

چکیده:

آنچه که در فرایند ارزیابی توان اکولوژیکمد نظر قرار می گیرد، تاثیر متقابل اکولوژیک پایدار و ناپایدار است که به صورت ویژگی هر پلی گون اثرات بر یکدیگر ومحیط زیست دارند. در این تحقیق با بهره گیری از مطالعات و تحقیقات اکولوژیک بعمل آمده در منطقه و همگن سازی اطلاعات و با استفاده از مدلهای توان اکولوژیک پشینهادیبه روش سیستمی با در نظر گرفتن شرایط محیطی منطقه و ویژگی اکولوژیک خاص زاگرس نتایج مورد بررسی است. در این تحقیق منطقه ای مورد مطالعه قرار گرفت که چیزی در حدود ۲ میلیون هکتار می باشد که بعد از تجزیه و تحلیل سیستمی و در نظر گرفتن ویژگی های اکولوژیک منطقه اینپهنه گسترده به ۷۸۶ پلی گون تقسیم شده استو با استفاده از منبطق کردن ۱۱ لایه که ویژگی های اکولوژیک منطقه می باشند توان اکولوژیک هر پلی گون (یگان زیست محیطی) مشخص شده است و برنامه ریزان با توجه به توان و ویژگیحاکم بر آن می توانند برنامه ریزی نمایند.