سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه قنبری –
علی اکبر صفری سنجانی –
احمد جانجان –

چکیده:

پسماندهای کشاورزی در محیط زیست از جمله خاک می¬توانند دشواریهای گوناگونی پدید آورند.اغلب کشاورزان این پسماندها رامی¬سوزانند.وباعث آلودگی محیط زیست ،فرسایش خاک و…می¬گردند.
یکی از این پسماندها کاه کلزا است که بدلیل داشتن تانندر جیره غذایی نشخوارکنندگان استفاده کمی دارد.
در این آزمایش سعی شده به روش بیولوژیکی کاه کلزا تجزیه وتانن موجود در آن کاهش یابد.
برای ارزیابی توان قارچها در زیست فروزینگی(بیوداگراداسیون)کاه کلزا ،این ماده پس از جمع آوری، خرمن¬کوب وبه قطعات کوچکتر از ۲ میلیمتر خرد ودر درون شیشه با ۴ گونه قارچ ساپروفیت:تریکودرمارییسی ، تریکودرما هارزیانوم، .فانروکت کریزوسپوریومو پنی سیلیوم نوتاتومدر درون شیشه مایه زنی وبهمدت ۶۰ روز در دمای بهینه انکوباسیون گردید.تمام قارچها توانسته اند تانن را تجزیه نمایند،وتفاوت معنی داری بین آنها وجود ندارد.در کاهش کربن و توانایی قارچها بصورت:c/n
پنی سیلیوم نوتاتوم> فانروکت کریزوسپوریوم>:تریکودرمارییسی< تریکودرما هارزیانوم
بوده است.بنابراین برای ساخت کمپوست از کاه کلزا شاید بهره گیری از این قارچها سودمند باشد.