سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی فتاحی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، استان قم

چکیده:

برای ارزیابی توان توسعه حوضه آبخیز طغرود قم، پس از تهیهنقشه واحدهای زیست محیطی (به روش سیستمی و در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰) بر اساس مدلهای اکولوژیکی موجود (با انجام اصلاحات لازم برای مناطق بیابانی و نیمه بیابانی) توان واحدها به انواع کاربری های مرسوم ششگانه (کشاورزی و مرتعداری، جنگلداری، توریسم، توسعه شهری – صنعتی، ابزی پروری و حفاظت) ارزیابی و نقشه های مربوط تهیه شد. با استفادهاز روش کیفی قیاسی تعییناولویت کاربری ها انجام پذیرفت و نقشه آمایش سرزمینتهیه گردید با مقایسه نقشه امایش سرزمین و نقشه استفاده فعلی از اراضی نشان داد که از کل اراضی حوضه، تنها حدود ۵ درصددارای انطباق کامل ، ۱۹/۳ درصد دارای انطباقمتوسط، ۸ درصد دارای انطباق کم و ۱۸/۷ درصد بدون انطباق با استفاده فعلی از اراضی است. پس از تهیه نقشه آمابش سرزمین، با توجه به سیاستهای توسعه آتی، آرایش فضائی آبخیز، منابع اکولوژیکی و نیازهای اقتصادی – اجتماعی منطقه در راستای توسعه پایدار ، دو طرح مدیریت، که یکی بر محوریت کشاورزی و مرتعداری و دیگری بر محوریت توریسم و توسعه شهری – صنعتی تنظیم گردید.