سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
علی اشرف سلطانی طولارود – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
ناهید صالح راستین – دانشیار دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
هادی اسدی رحمانی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

ریزوسفر به لایه نازکی از خاک اطراف ریشه اطلاق می شود که جامعه موجودات زنده آن ناحیه، از نظر کمی و کیفی تحت تاثیر فعالیت های حیاتی ریشه می باشند ] . [ Boven and Rovira,1999 باکتریهای موجود در این ناحیه به باکتری های ریزوسفری مفید، خنثی و یا مضر گروه بندی می شوند باکتری های ریزوسفری مفید از نظر نوع تماس فیزیکی با گیاه میزبان ممکن است همزیست و یا غیرهمزیست باشند . واژه باکتریهای محرک رشد گیاه(PGPR )که به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب بهبود رشد گیاه میزبان خود می شوند، برای باکتریهای مفیدغیرهمزیست عنوان میگردد ] [.Kloepper et al.,1989 باکتریهای جنس Flavobacterium یکی از انواع باکتریهایPGPR ذکر شده در منابع میباشند [ Bloemberg and Lugtenberg 2001 ] توانایی تولید اکسین و سیانید هیدروؤن از صفات مهم باکتریهای PGPR میباشد که در خصوص باکتریهای Flavobacterium اطلاعات بسیار اندکی گزارش شده است