سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید جلیل نوربخشیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

شبدر قرمز (Trifolium pratense L) از گیاهان علوفه ای لگوم می باشد که می توان از آن به منظور تولید علوفه در مزارع و مراتع بهره برد. این گیاه عمدتا دو ساله می باشد ولی در سال سوم نیز مقادیری تولید علوفه دارد لذا می توان در تناوب های کوتاه مدت از این گیاه در جهت تولید علوفه بهره برد . این تحقیق به منطور ارزیابی عمل کرد و سایر صفات ۶ رقم شبدر قرمز طی سال های ۸۴-۱۳۸۲ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرد اجرا شد . کاشت در اواخر تابستان ۱۳۸۱ انجام شدو برداشت علوفه و ثبت صفات از بهار سال ۱۳۸۲ آغاز شد . نتایج حاصل از آزمایش بیانگر آنست که طی دوره سه ساله بیشترین عمل کرد علوفه خشک از رقم رد کویین با متوسط ۷/۹۵۲ تن در هکتار حاصل شد . بیشترین عمل کردازسال ۱۳۸۲ و کمترین آن از سال ۱۳۸۴ بدست آمد . تعداد چین برداری در سال ۱۳۸۲ چهار چین ودر ۱۳۸۴ دو چین بود. توان تولید علوفه ارقام بین ۶/۸ تا ۸ تن در هکتار به طور متوسط درطی سه سال بود . استفاده از ارقام شبدر قرمز به منظور تولید علوفه در تناوبهای کوتاه مدت بالاخص در یک دوره دو ساله می تواند افزایش تولید را در منطقه به دنبال داشته باش د. ارقام رد کویین و کلوبارا و بوسا توان تولید مطلوبی را در دوره دو ساله داشتند اما در دوره سه ساله رقم ردکویین برتر بود.