سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید مدارای مشهود – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
جعفر اصغری – دانشیار گروه زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
عبدا… حاتم زاده – استادیار گروه باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور ارزیابی میزان حساسیت علف های هرز تاج خروس و سوروف به عصاره ارقام برنج، آزم ایشی با استفاده از ۷ رقم برنج (هاشمی، کاظمی، طارم، خزر، درفک، دلار، IR64) در یک آزمایش با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا گذاشته شد . پس از کشت ارقام برنج در مزرعه و نمونه برداری دو هفته درمیان، از بوته های کامل برنج، عملیات عصاره گیری، تعیین pH و EC کلیه ارقام صورت گرفت . عصاره با غلظت های ۵۰، ۱۰۰ درصد و شاهد (آب خالص ) از اندام های مختلف هر رقم تهیه و بر روی میزان رشد و طول کلوپتیل و کلئوریز بذور سوروف و تاج خروس اثر داده شدند. نتایج نشان داد که علف های هرز در مقابل غلظت های عصاره برنج حساس بوده و رقم دلار بیشترین پتانسیل بازدارندگی را داشته که اوج آن در هفته های دوم و ششم پس از نشاء بود با آغاز مرحله زایشی گیاه از پتانسیل دگرآسیبی آن کاسته شد . برگ ها دارای پتانسیل بالاتری نسبت به سایر اندام ها بوده و با افزایش غلظت عصاره ها بر میزان قدرت بازدارندگی افزوده می شود.