سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبداله جعفری – کارشناس اداره ایمنی و بهداشت سازمان بنادر و کشتیرانی
علیرضا نقی زاده – کارشناس اداره ایمنی و بهداشت سازمان بنادر و کشتیرانی
علی جمشیدی فر – کارشناس اداره ایمنی و بهداشت سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

یک بندر هر اندازه ای که وسعت داشته باشد، خواه به بزرگی بندر شهید رجایی و یا به کوچکی بنادر محلی ، پناهگاه و محلی است که می بایست شناورها بصورت ایمن به آن وارد شده ، در شرایط ایمن در آن پهلو گرفته و بطور ایمن نیز عملیات تخلیه و بارگیری کالا را انجام داده و سپس با ایمنی کامل از بندر خارج شوند و همچنین در انبارش ، نگهداری، جابجایی و حمل و نقل کالاها نیز ایمنی رعایت و اجرا می شود که در این میان مهمترین عامل حفظ امنیت در محوطه های بندری و دریایی ایمنی حریق می باشد. در این مقاله تحقیقی توان عملیاتی ایستگاه های آتش نشانی بنادر از طریق برگزاری مانورهای عملیاتی و بر اساس دستورالعملهای از پیش تعیین شده با هدف ارزیابی سرعت ، دقت ، مهارت و توان پرسنل در انجام عملیات اطفاء حریق و نحوه واکنش این واحدها به هنگام بروز حواد ث غیر مترقبه از جمله آتش سوزی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت که نحوه عملکرد پرسنل و مدیریت عملیات آتش نشانی در این مانورها بر اساس آیتم های زیر مورد ارزیابی قرار گرفت: ۱) زمان رسیدن به محل حریق (ACCESS TIME ) – زمان آماده سازی تجهیزات ( PREPRATION TIME ) – مدت زمان انجام عملیات اطفاء حریق( REACTION TIME ) -هماهنگی تیمی ( TEAM ACCORD ) -انضباط عملیاتی( REACTION DICIPLIN )-آمادگی تجهیزات (EQUPMENT PREPRATION ) -نحوه استقرار خودروها (ENGIN STATION )-نحوه فرماندهی در عملیات و عملکرد فرمانده تیم( REACTION COMMANDRY ). بررسی نتایج حاصل از ارزیابی مانورهای برگزار شده نشاندهنده پیشرفتهای قابل ملا حظه و بعضاً چشمگیرایستگاههای آتش نشانی بنادر در کسب دستاوردهای زیر میباشد : کاهش محسوس مدت زمان رسیدن تیم عملیاتی آتش نشانی به محل وقوع حادثه.کاهش چشمگیر مدت زمان آماده سازی تجهیزات آتش نشانی جهت انجام عملیات.افزایش میزان هماهنگی میان اعضا ءتیم عملیاتی در زمان انجام مانور و ارتقاء قابل ملاحظهانضباط عملیاتی.افزایش میزان هماهنگی ایستگاههای آتش نشانی بنادر با سایر واحدهای مرتب ط بندر ی درخصوص انجام عملیات .ارتقاء سطح همکاری و مشارکت پرسنل گارد ، مرکز ایمنی و بهداشت، امور عمومی و خدمات ،اورژانس و واحد های عملیاتی و شرکتهای پیمانکار در مراحل مختلف انجام مانور