سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کسایی نجفی – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد پژوهش ژئوشیمی
نصرالله افتخاری – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد پژوهش ژئوشیمی
مجتبی تولایی – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد پژوهش ژئوشیمی
بهمن اسماعیل زاده – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد پژوهش ژئوشیمی

چکیده:

روش پیزولیزواکسیداسیون توسط دستگاه ارزیاب سنگ مادر (Rock Eval) در حال حاضر متداولترین روش ارزیابی توان هیدروکربورزایی رسوبات توسط شرکت های نفتی جهان می باشد. در این مقاله، این روش و پارامترهای حاصل از آن شرح داده شده است. سپس نتایج حاصل از ارزیابی ژئوشیمیایی رسوبات سازنده های گرو گدوان در منطقه زاگرس مرتفع در ناحیه کوهستانمی شمال فرو افتادگی دزفول توسط این روش مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج آنالیز ۴۹۹ نمونه از سنگ های این سازندها در منطقه مورد مطالعه نشانمی دهند که سنگ های سازند گرو در برش های قالی کوه، چسمنگر و قلعه تک نشانگر سنگ مادر هیدروکربوریدر حد متوسط تا عالی می باشند. بر اساس نتایج اندکس هیدروژن می توان گفت که مواد آلی موجود در رسوبات برش قالی کوه به طور عمده دارای توان تولید نفت و مقدار کمتری گاز، برش قلعه تک دارای توان تولید نفت و گاز و برش چسمنگر دارای توان تولید گاز می باشند. بر اساس نتایج Tmax و اندکس تولید، نمونه های این سه مقطع نشان دهنده بلوغ مواد آلی در محدوده پنجره نفت زایی می باشند. پارامترهای ژئوشیمیایی به دست آمده برای نمونه برداشت شده از ۳۰ متر بالایی برش ۷۵۰ متری سازند گدوان در ناحیه کوه فهلیان نشان دهندهسنگ مادر خوب می باشند.