سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید مدنی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،
اردلان مهرانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی امکان تولید اقتصادی ارزن دانه ای وعلوفه ای پس از برداشت جو به عنوان کشت دوم در شرایط آب و هوایی اراک آزمایشی بصورت بلوک های کامل تصادفی و در ٤ تکرار در آغاز نیمه دوم خرداد ماه سال ١٣٨٣ در اراضی دانش کده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ار اک و روی ٥ توده بومی ارزن دانه ای و ٥ توده بومی ارزن علوفه ای که با کد S1 تا S5 و P1 تا P5 مشخص گرد یده بودند انجام گرفت. نتایج این بررسی نشان داد اولا عملکرد دانه این توده های بومی ارزن با سطح اطمینان ٩٩ % با یکدیگر تفاوت داشتند بطوری که میانگین تولید دانه در این آزمایش (۵۳۸/۶ کیلوگرم در هکتار ) در مقایسه با مناطق اصلی کشت ارزن در کشور قابل مقا یسه بوده و تنها عملکرد ٤ توده که با کد S5,S3,S2 و P4 مشخص گردیده بودند کمتر از میانگین کل آزمایش بوده است . حداکثر تولید دانه به میزان ١٠٥٤ کیلوگرم در هکتار مربوط به توده هفتم یا P2 بود که این توده ارزن بالاتر ین شاخص برداشت محصول را نیز با میانگین ٣٢ % و با اختلاف معنی داری نسبت به سا یر تود ه ها نشان داد . همچنین بین عملکرد دانه و عملکرد چین ٢ و طول دوره رشد و نمو و نیز طول دوره گلدهی همبستگی معنی داری مشاهده گردید که می تواند نشاندهنده سازگاری بیشتر این توده با منطقه مورد بررسی باشد . بیشترین وزن خشک بوته در مدت رشد و نمو این تود ه ها مربوط به یکی از توده های دانه ای با کد S2 با متوسط ۶/۷۳ تن در هکتار و کمتر ین آن مربوط به توده S3 با میانگین ۲/۷ تن در هکتار بود . مقایسه عمل کرد توده های مختلف ارزن از نظر تولید علوفه تر نیز نشان داد بین عملکرد علوفه تر چین ١و ٢ در این بررسی اختلاف معنی داری وجود نداشت.