سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد رزبان حقیقی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز،
محمد مقدم – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
مصطفی ولی زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور تعیین ارقام مناسب سنگینک (خلر ) در مناطق خشک و نیمه خشک، ۱۲ توده در یک آزمایش اسپلیت بلوک با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط دیم و آبیاری کامل در باغ گیاهشناسی مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند . در این بررسی شش شاخص مقاومت به خشکی یعنی شاخص حساسیت به تنش (SSI)، تحمل به تنش (STI)، بهره وری متوسط (MP)، تحمل (Tol)، میانگین هندسی بهره وری (GMP) و تحمل به تنش تغییر شکل یافته (MSTI) براساس عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه محاسبه شدند. شاخص STI به عنوان مناسب ترین شاخص تعیین شد . توده های مورد مطالعه براساس عمل کرد بیولوژیکی و عمل کرد دانه در شرایط دیم و آبیاری کامل و شاخص STI با روش WARD مورد تجزیه کلاستر قرار گرفتند. در میان توده های مورد مطالعه توده های ۳، ۴، ۶، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ هم از لحاظ عملکرد بیولوژیکی و هم از لحاظ عمل کرد دانه در یک گروه متحمل به خشکی قرار گرفتند.