سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
احمد نوحه گر – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه تهران
عطالله عبدالهی کاکرودی – استادیار دانشگاه تهران
ونوس امیری – دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش ازدور و GIS دانشگاه هرمزگان
علیرضا سرسنگی – مسئول GIS سازمان فاوا شهرداری یزد

چکیده:
در سنجش از دور، بارزسازی به معنی ایجاد تغییر درظاهر یک تصویر به نحوی که مفسر بتواند با استفاده از آن، اطلاعاتمورد نیاز خود را بیشتر و بهتر از تصویر اصلی استخراج کند. در این تحقیق هدف این است، با مقایسه چند تکنیک بارزسازیطیفی بر مبنای هیستوگرام و بهبود کنتراست بر روی باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک تصویر سنجنده استر، سایتباستانی سردشت منطقه بشاگرد از سایر بافت منطقه، آشکارسازی شود. سپس از طریق بازتاب های طیفی مشابه، به باستانشناس برای کاوش های بعدی، سایت های احتمالی پیشنهاد داد. منطقه بشاگرد استان هرمزگان، منطقه ایست به لحاظجغرافیایی، کوهستانی که به مرور زمان در اثر فرسایش وعوامل محیطی دیگر دستخوش تغییر شده است. در این مقاله بااستفاده ازروش های متنوع بارزسازی، پدیده های باستانی رادر تصویرسنجنده استر آشکارسازی کردیم. سپس روش کششتکهای و روشهای پیشرفته تر بارزسازی را به صورت تلفیقی با روشهایی که در پردازش اولیه بهره گرفته بودیم جهتپاسخ به فرضیات تحقیق، به کار گرفتیم. فیلتر همسان را برای پیدا کردن نسبت فراوانی عوارضی تعریف شده توسط کاربر ازیک بخش مجزا استفاده کردیم. این تکنیک بیشترین پاسخ دهی برای جدا سازی عوارض شناخته شده ازپس زمینه هایناشناس مختلط شده با هم است، بدین گونه که آثار شناخته شده را همسان میکند و تعبیر صحیحی از آشکارسازی موادخاص اولیه که در کتابخانه طیفی وجود دارد یا عوارض طیف تصویرفراهم میکند و این در حالی است که به تمام اطلاعاتمربوط به عوارض درون تصویر نیاز نداریم. ویژگی های باندی سنجنده استر در باندهای مادون قرمزنزدیک، در آشکارسازیاین پدیده ها، موثر بود.